Rok 1810 był końcem historii zakonu cysterek w Trzebnicy. Sekularyzacja (kasata) zakonu na całym Śląsku spowodowała przejęcie wszystkich dóbr przez państwo. Skutkiem tego było też podział obszarów na gminy i skuteczniejsze zarządzanie.

W roku 1811 wydany został edykt regulacyjny dla Królestwa Pruskiego – bogaci gospodarze, mający tzw. gospodarstwa sprzężajne (z inwentarzem) mogli nabyć prawa do ziemi po zapłaceniu panu ziemi odszkodowania w części ziemi. W latach 1848-1850 zniesiono resztki praw zwierzchnich pana wsi do gruntów, uwłaszczenie objęło wszystkie kategorie ludności chłopskiej (także biedne). W 1872 r. zniesiono możliwość naznaczania wójta wsi przez właściciela wsi. W konsekwencji powstała znaczna liczba dużych obszarowo gospodarstw wiejskich, dosyć liczna grupa chłopów zamożnych i wielka masa małorolnych lub nawet bezrolnych. Rozpoczął się problem z bezrobociem.

Skutki uwłaszczeń (podział gruntów rolnych) widać na mapach Kuźniczyska z lat 1846-1867.